Rozgraniczanie nieruchomości

Oferujemy usługi związane z rozgraniczaniem nieruchomości. Mają one związek z problematycznymi sytuacjami, kiedy nie wiadomo dokładnie, jak przebiega granica działki. Kiedy znaki określające punkty graniczne są nieczytelne i dostępna jest ich dokumentacja, wówczas wystarczy wykonać wznowienie punktów granicznych. Jednakże w przypadku sporu odnośnie faktycznej granicy, nieodzowne okazuje się zamówienie u geodety rozgraniczenia działki. Procedurę jego przeprowadzenia regulują przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Jeśli właściciele działek nie są zgodni co do umiejscowienia znaków granicznych, wówczas przeprowadza się  rozgraniczenie. Geodeta ustala przebieg granicy pomiędzy dwoma działkami. Wykonuje się ją także w przypadku, gdy granice nowo utworzonej nieruchomości nie zostały jeszcze wytyczone i utrwalone. Dotyczy to wyłącznie gruntów. Podstawą do rozpoczęcia rozgraniczenia jest złożenie wniosku przez właściciela danej nieruchomości, której granica stanowi przedmiot konfliktu.

Po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego wyznacza się geodetę, odpowiedzialnego za jego realizację. Przygotowuje on niezbędne dokumenty i czuwa nad prawidłowym przebiegiem całego procesu. Analizuje dostępne materiały. Przeprowadza wywiad w terenie. Wykonuje pomiary. Sporządza protokół graniczny wraz z opinią. Trafia on do odpowiedniego urzędu miasta czy gminy, który wydaje decyzję w tej sprawie.  Jeśli strony sporu w trakcie prowadzonych czynności zgadają się odnośnie przebiegu granicy, wówczas zawierają ugodę.

 

pomalowany kołek graniczny działki